Size en uygun Uzaktan Eğitim Programını öğrenmek için hemen Formu Doldurun. SİZİ ARAYALIM
×
Tekuzem Ücretsiz Dene

Bu Eğitim Programı 'na yeni kayıt alınmamaktadır.

ÖABT Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Alan Bilgisi Video Dersler

  

ÖABT'lerin Hepsi Baz Alınarak Yapılan Analize Göre; 

Öğrencilerimizin %94'ü tekuzem'den genel olarak aldığı hizmetlerden memnun kalmıştır

Öğrencilerimizin % 70'i 70 Puan ve Üzeri Almıştır.

Öğrencilerimizin % 35'i 75 Puan ve Üzeri Almıştır.

 

Sosyal Bilgiler 

Öğrencilerimizin % 82'si 70 Puan ve Üzeri Almıştır. 

Öğrencilerimizin % 54'ü 75 Puan ve Üzeri Almıştır.

İnternet bağlantısıyla ONLINE olarak katılabileceğiniz derslerden oluşmaktadır. CD veya DVD olarak verilmemektedir.
949,00 TL yerine
209,00 TL

Canlı Dersler için;
7 Gün içinde iade hakkı

Havale ile ödemede
%10 İndirim

Kredi Kartı - Tek Çekim ile ödemede
%5 İndirim

Kredi Kartı ile ödemede
Vade Farksız 9 Taksit

 TOPLAM DERS :268 SAAT 

TARİH  

1. Tarih Metodolojisi

i)     Tarihin Tanımı

ii)    Tarihin Kaynakları

iii)   Modern Tarih Yazım Aşamaları

iv)   Tarih Yazım Anlayışları

v)    Tarihe Yardımcı Bilimler

 

2. Tarih Öncesi Çağlar

i)     Tarihi Çağlara Ayırmak

ii)    Paleolitik Çağ

iii)   Mezolitik Çağ

iv)   Neolitik Çağ

v)    Kalkolitik Çağ

3. İlk Çağ Uygarlıkları

i)     Ön Asya Uygarlıkları

(a)  Mezopotamya Uygarlığı

(b)  Anadolu Uygarlığı

(c)  Mısır Uygarlığı

ii)    Yakın Doğu Uygarlığı

iii)   Akdeniz Uygarlıkları

(a)  Doğu Akdeniz Uygarlıkları

(b)  Ege ve Yunan Uygarlığı

(c)  Helen Uygarlığı

(d)  Roma Uygarlığı

iv)   Asya Uygarlıkları

(a)  Çin Uygarlığı

(b)  Hint Uygarlığı

 

4. İslamiyet Öncesi Türk Tarihi

i)     Türk Tarihine Giriş

ii)    Türk Devletleri ve Toplulukları

(a)  İskitler

(b)  Hunlar

(c)  Göktürkler

(d)  Uygurlar

(e)  Kırgızlar

(f)   Türgişler

(g)  Karluklar

(h)  Oğuzlar

(i)    Sabarlar

(j)    Kimekler

(k)  Avarlar

(l)    Hazarlar

(m)  Başkırtlar

(n)  Peçenekler

(o)  Uzlar

(p)  Kumanlar

(q)  Bulgarlar

iii)   Bozkır Uygarlığı

 

5. İslam Tarihi

i)     VI. Yüzyıl Başlarında Dünya

ii)    İslamiyet’in Doğuşu ve Yayılması

iii)   Dört Halife Dönemi

iv)   Emeviler

v)    Abbasiler

(a)  Tavaif-i Müluk

vi)   İslam Uygarlığı

vii)Müslüman Türkler

(a)  Türklerin İslam’ı Kabulü

(b)  Abbasi Devleti’ndeki Türkler

 

6. İlk Müslüman Türk Devletleri

i)     İdil Bulgarları

ii)    Karahanlılar

iii)   Gazneliler

iv)   Büyük Seklçuklu Devleti

v)    Harezmşahlar

vi)   Atabeylikler       

vii)Kültür ve Uygarlık

 

7. XIII - XV. Yüzyıllar Arasında Türk ve Moğol Devletleri

i)     Orta Asya

ii)    Suriye ve Mısır

iii)   Türkistan

iv)   İran

v)    Hindistan

 

8. Türkiye Tarihi

i)     Anadolu’nun Fethi

ii)    I.Beylikler Dönemi

iii)   Anadolu Selçuklu Devleti

iv)   II.Beylikler Dönemi

v)    Kültür ve Uygarlık

 

9. Avrupa Tarihi

i)     Orta Çağ Tarihi

(a)  Kavimler Göçü

(b)  Feodalizm

(c)  Siyasi Gelişmeler

(d)  Haçlı Seferleri

(e)  Bilim ve Sanat Alanında Gelişmeler

ii)    Yeni Çağ Tarihi

(a)  Teknik Gelişmeler ve Coğrafi Keşifler

(b)  Rönesans

(c)  Reform

(d)  Siyasi Gelişmeler

(e)  Bilim ve Sanat Alanında Gelişmeler

iii)   Yakın Çağ Tarihi

(a)  ABD’nin Bağımsızlığını Kazanması

(b)  Fransız İhtilali

(c)  Viyana Kongresi

(d)  1830 ve 1848 İhtilalleri

(e)  Almanya ve İtalya’nın Siyasi Birliğini Sağlaması

(f)   Sanayi İnkılabı

(g)  Sömürgecilik ve Bloklaşma

                       

10. Osmanlı Tarihi (XIX. Yüzyıla Kadar)

i)     Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu

ii)    Gazi Osmanlı Hükümdarları

iii)   XVI. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri

iv)   XVII. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri ve Çeşitli Alanlarda Bozulma

v)    XVIII. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri ve Islahat Çabaları

 

11. Klasik Osmanlı Devlet Teşkilatı

i)     Saray Teşkilatı

ii)    Merkez Teşkilatı

iii)   Taşra Teşkilatı

iv)   İlmiye Teşkilatı

v)    Askerî Teşkilat

vi)   Torak Sistemi

vii)  Osmanlı Ekonomisi

viii)  Ulaştırma ve Haberleşme Sistemi

ix)   Osmanlı Toplum Yapısı

 

12. Klasik Osmanlı Bilim ve Sanatı

i)     Eğitim Sistemi

ii)    Bilim ve Bilim İnsanları

iii)   Klasik Osmanlı Sanatı

 

13. Osmanlıda Islahatlar ve Demokratikleşme Çabaları

i)     II.Mahmut Dönemi

ii)    Tanzimat ve Islahat Fermanları

iii)   I.Meşrutiyet Dönemi

iv)   İstibdat Dönemi

 

14. XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti

(a)  II.Meşrutiyet dönemi (24 temmuz 1908)

(b)  II.Meşrutiyet dönemi siyasi partileri

(c)  Dağılmayı önleme çabaları

ii)    Siyasi gelişmeler

(a)  Trablusgarp Savaşı (1911–1912)

(b)  Balkan Savaşları (1912-1913)

(c)  I.Balkan Savaşı (1912)

(d)  II.Balkan savaşı (1913)

iii)   I.Dünya Savaşı (1914-1918)

(a)  Savaşın Nedenleri Ve Başlaması

(b)  Osmanlı Devleti’nin Savaşa Girişi (12 Kasım 1914)

iv)   Osmanlı Devleti’nin Cepheleri

(a)  Kafkasya Cephesi

(b)  Çanakkale Cephesi

(c)  Süveyş Kanal Cephesi

(d)  Suriye-Filistin Cephesi

(e)  Irak-Basra Cephesi

(f)   Hicaz-Yemen Cephesi

(g)   Diğer Cepheler

(h)  Gizli Antlaşmalar

(i)    Wilson İlkeleri (8 ocak 1918)

(j)    Ateşkes antlaşmaları

(k)  I.Dünya Savaşı’nın sonuçları

v)    Paris Barış Konferansı (18 Ocak 1919)

(a)  Barış Antlaşmaları

(b)  Anadolu’nun İşgali

(c)  İşgaller Sonrası Tepkiler

(d)  Raporlar

vi)   Cemiyetler ve faaliyetleri

(a)  Milli Varlığa Yararlı Cemiyetler (Mili Cemiyetler)

vii)Türk istihbarat teşki­latları

(a)  Azınlıklar Tarafından Kurulan Zararlı Cemiyetler

(b)  Türklerin Kurduğu Zararlı Cemiyetler

viii)       Milli Mücadele Dönemi’nde Basın-Yayın

 

15. Millî Mücadele Hazırlık Dönemi

i)     Kuva-yı milliye

ii)    Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkmadan Önceki Faaliyetleri

iii)    Samsun'a Çıkış (19 Mayıs 1919)

iv)   Havza Genelgesi (28-29 Mayıs 1919)

v)    Amasya Genelgesi-Tamimi (22 Haziran 1919)

vi)   Erzurum Kongresi (23 Temmuz-7 Ağustos 1919)

vii)Sivas Kongresi (4-11 Eylül 1919)

viii)       Amasya Görüşmeleri (20-22 Ekim 1919)

ix)   Sivas Komutanlar Toplantısı (16–28 Kasım 1919)

x)    Temsil Heyeti’nin Ankara’ya Gelişi (27 Aralık 1919)

xi)   Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin Toplanması (12 Ocak 1920)

xii)Misak-ı Milli Kararları (28 Ocak 1920)

xiii)       İstanbul’un İşgali ve Mebuslar Meclisi’nin Dağıtılması

xiv)       Diğer Kongreler

           

16. I.TBMM Dönemi

i)     I.TBMM’nin Açılışı ve Özellikleri

ii)    I.TBMM’de Gruplar

iii)   Millî Mücadelenin Mali Kaynakları

iv)   TBMM’ye Karşı Ayaklanmalar

 

17. Millî Mücadele Muharebeler Dönemi

i)     Cepheler

ii)    Millî Mücadele Dönemi’nin Siyasi Aşaması

 

18. Atatürk Devrimleri

i)      Türk İnkılâbının Amacı ve Özellikleri

ii)     Siyasi Alanda Yapılan İnkılâplar

iii)    Cumhuriyet Dönemi İsyanları Ve Bazı Önemli Olayları

iv)   Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar

v)    Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar

vi)   Ekonomik Alanda Yapılan İnkılâplar

vii)  Toplumsal Alanda Yapılan İnkılâplar

viii)  Ulaştırma ve Haberleşme Alanındaki Gelişmeler

ix)   Sağlık Alanındaki Gelişmeler

x)    Güzel Sanatlar Alanındaki Gelişmeler

 

19. Atatürk İlkeleri

i)     Atatürkçülüğün Temel Özellikleri

ii)    Atatürk ilkeleri

 

20. 1923 - 1938 Arası Türk Dış Politikası

i)     Türk Dış Politikasının Esasları

ii)    Dış Politika İlkeleri

iii)   1923 - 1932 Dönemi Dış Politika

iv)   1923 - 1939 Dönemi Dış Politika

 

21. XX. Yüzyıl Başların Dünya

i)     I.Dünya Savaşı

ii)    SSCB’nin Kurulması ve Orta Asya

iii)   Ortadoğu’da Mandater Yönetimler

iv)   Uzakdoğu’daki Gelişmeler

v)    1929 Ekonomik Krizi

vi)   İki Savaş Arası Dönem

vii)II.Dünya Savaşı

viii)       II.Dünya Savaşı Sırasında Türkiye

 

22. Soğuk Savaş Dönemi

i)     Doğu Bloku

ii)    Batı Bloku

iii)   Ortadoğu’daki Gelişmeler

iv)   Uzakdoğu’daki Gelişmeler

v)    Güney Asya ve Afrika’daki Gelişmeler

vi)   Soğuk Savaş Dönemi’nde Türkiye

 

23. Yumuşama Dönemi

i)     Yumuşama Dönemi Gelişmeleri

ii)    Yumuşama Dönemi’nde Türk Dış Politikası

iii)   Yumuşama Dönemi’nde Türkiye’deki Gelişmeler

 

24. Küreselleşen Dünya

i)     SSCB

ii)    Batı Avrupa

iii)   Balkanlar

iv)   Ortadoğu

v)    Dünya

vi)   Türkiye

COĞRAFYA

 1. Dünyanın Şekli Ve Hareketleri
 2. Harita Bilgisi
 3. İklim Bilgisi
 4. Bitki Ve Toprak
 5. Yer Şekilleri
 6. Nüfus Ve Yerleşme
 7. Türkiyenin Ekonomik Coğrafyası
 8. Çevre Ve Toplum
 9. Siyasi Coğrafya
 10. Ülkeler Coğrafyası

VATANDAŞLIK

 1. Temel Hukuk Bilgisi
 2. 1982 Anayasası
 3. 1982 Anaysası Temel Hak ve Hürriyetler
 4. Yasama
 5. Yürütme
 6. Yargı
 7. İdare Hukuku

SİYASET BİLİMİ

 1. Siyaset
 2. Siyasal Düşünceler Tarihi
 3. Devlet
 4. Hükümet  Sistemleri
 5. İnsan Hakları
 6. Siayaset Bilimine Temel Yaklaşımlar
 7. Siyasi Partiler
 8. Baskı ve Çıkar Grupları
 9. Kamuoyu
 10. Elitler
 11. İdeoloji
 12. Çağdaş Siyasi İdeolojiler
 13. Sosyal Bilimler
 14. Sosyal Bilgiler
 15. Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

FARK DERSLERİ

EKONOMİ

 1. Temel Ekonomik Kavramlar
 2. Piyasa mekanizması
 3. Milli Gelir, Ekonomik Büyüme, İstihdam
 4. Para ve Bankacılık
 5. Ödemeler Dengesi ve Dış ticaret
 6. Uluslararası ekonomik kuruluşlar

 

Sıkça Sorulan Sorular

Üyelik İşlemleri

   • Üyelik Formu linkine tıklayın.
   • Açılan sayfadaki formda yer alan Ad, Soyad, E-Posta, Telefon ve Şifre bölümlerini eksiksiz ve doğru bir biçimde dolduruğunuzdan emin olduktan sonra “Üyelik Sözleşmesini okudum ve kabul ediyorum” seçeneğini işaretleyin.
   • Üye Ol butonuna tıklayarak hesabınızı oluşturabilirsiniz.
   • Şifremi Unuttum linkine tıklayın.
   • Açılan sayfaya üye olduğunuz E-Posta adresinizi yazarak KURTARMA butonuna tıklayın.
   • Yeni Şifre tanımlayabileceğiniz bir link’in E-Posta olarak size gönderilecektir. Bu link aracılığı ile Yeni Şifre oluşturabilirsiniz.
   • Şifremi Unuttum linkine tıklayın ve yeni bir şifre oluşturun.
   • Yeni şifre talep ettiğiniz halde E-Posta gelmiyor veya yeni şifrenizle de giriş yapamıyorsanız Çağrı Merkezini 444 5 835 arayarak teknik destek alabilirsiniz.

Kayıt İşlemleri

   • Kayıt olmak istediğiniz Eğitim Programı'na tekuzem.com İnternet Sitesinden veya Çağrı Merkezini 444 5 835 arayarak Eğitim Uzmanlarımız aracılığıyla da kayıt olabilirsiniz.

Eğitim Programları

   • CANLI veya VİDEO eğitimlere internet erişimi olan her yerden telefon, tablet veya bilgisayar ile katılabilirsiniz.
   • Kayıt olduğunuz anda hesabınıza eklenen video eğitimler ile zaman kaybetmeden sınava hazırlanmaya başlayabilirsiniz. Özellikle zorlandığınız ya da eksik olduğunuzu düşündüğünüz tüm konuları canlı dersleriniz başlayana kadar tekrar etmenizi tavsiye ederiz.
   • Tekuzem Öğretmen Kadrosu; alanında uzman, Ankara merkezde bulunan eğitim kurumlarında yıllarca tecrübe edinmiş, memnuniyeti ve başarı oranları oldukça yüksek öğretmenlerden oluşmaktadır.
   • Gireceğiniz sınava ait müfredattaki tüm konular eğitim boyunca işlenecektir. Hatta soru sayısı çok olan ve sınavda çıkma ihtimali yüksek olan konulara daha çok ağırlık verilmekteyken; müfredat dışı konulardan kaçınılarak zaman kaybı ve bilgi kirliliği önlenilmektedir.
  • Kayıt olduğunuz programa göre değişebilmekle beraber genel olarak sınavda başarılı olmanızı kolaylaştıracak;

   • Deneme Sınavları
   • Canlı Ara ve Genel Tekrar dersleri
   • Bireysel Rehberlik Hizmetleri
   • Mülakat Eğitimleri
   • Zengin Yayın Destekleri

   sunulmaktadır.

Ücretsiz Canlı Yayınlar

   • Tekuzem.com Ana Sayfa veya Haftalık Canlı Yayın Takviminden katılmak istediğiniz Ücretsiz Canlı Yayını seçin.
   • ÜCRETSİZ KATIL butonuna tıkladığınızda açılan sayfadaki formu Ad Soyad ve Cep Telefonu bilgilerinizi girerek doldurun.
   • Rezervasyon Açık ise Canlı Yayına katılabileceğiniz Link size SMS olarak girmiş olduğunuz Cep Telefonu numarasına gönderilecektir.
   • Rezervasyon Kapalı veya Ders Başladı durumunda ise otomatik olarak Canlı Yayına girişiniz yapılacaktır.
   • Tekuzem.com Ana Sayfa veya Haftalık Canlı Yayın Takviminden kaçırdığınız ve tekrarını izlemek istedğiniz Ücretsiz Canlı Yayını seçin.
   • VİDEO KAYDINI İZLE butonuna tıkladığınızda açılan sayfadaki formu Ad Soya ve Cep Telefonu bilgilerinizi girerek doldurun. Canlı Yayının Video Kaydını izlemeye başlayın.

Canlı Dersler

   • Çağrı Merkezini 444 5 835 arayarak teknik destek alabilirsiniz.
   • Tekuzem.com Ana Sayfa veya Haftalık Canlı Yayın Takviminden katılmak istediğiniz Ücretsiz Canlı Yayını seçin.
   • ÜCRETSİZ KATIL butonuna tıkladığınızda açılan sayfadaki formu Ad Soyad ve Cep Telefonu bilgilerinizi girerek doldurun.
   • Rezervasyon Açık ise Canlı Yayına katılabileceğiniz Link size SMS olarak girmiş olduğunuz Cep Telefonu numarasına gönderilecektir.
   • Rezervasyon Kapalı veya Ders Başladı durumunda ise otomatik olarak Canlı Yayına girişiniz yapılacaktır.
   • Canlı Dersi akıcı bir şekilde izlemek için İnternet Bağlantı hızının en az 2 MBit olmalıdır.
   • Canlı Ders esnasında sorun olmaması için internet bağlantınızı kullanan diğer uygulamaları kapatabilirsiniz.
   • Canlı Derse bilgisayarınız aracılığı ile katılıyorsanız; bilgisayarınızın internet bağlantısının Kablosuz bağlantı yerine Kablolu bağlantı olması Canlı Dersi görüntü ve ses kalitesinde kayıp olmadan izlemenizi sağlayacaktır.
   • Çok fazla kişi tarafından kullanılan(İnternet Kafe, Yurt, Okul vb.) paylaşımlı internet bağlantısı ile derse katılıyorsanız donma veya seste kesilmeler yaşanabilir.
   • Canlı Ders esnasında yaşadığınız sorunların çözümü için Canlı Dersi takip eden Sistem Yöneticilerinden teknik destek alabilirsiniz.
   • İnternet Bağlantı Hızını SpeedTest linkinden ölçebilirsiniz.
   • 4 Saatlik bir Canlı Derse katıldığınızda, ortalama İnternet Kotasını 2-3 GB doldurmaktadır.
   • Giriş Yap linkinden Tekuzem.com adresine Kullanıcı Adı ve Şifre bilgilerinizle giriş yapın.
   • Hesabım sayfasındaki sol menüden Canlı Derslerim linkine tıklayın.
   • Kayıtlı olduğunuz Eğitim Programına ait derslerin belirtildiği Aylık Canlı Ders Takvimini görebilirsiniz.
   • Dersinizin olduğu bir güne tıklayarak yapılacak dersleri ve saatlerini görebilirsiniz.
   • Katıl butonuna tıkladığınızda Canlı Derse katılabilirsiniz.
   • Canlı Dersler tamamlandığı tarih ve saatten itibaren en geç 24/48 saat içerisinde Video Ders olarak Hesabınıza eklenmektedir.
   • Giriş Yap linkine Kullanıcı Adı ve Şifre bilgilerinizle giriş yapın.
   • Hesabım sayfasındaki sol menüden Video Derslerim linkine tıklayın.
   • Kayıtlı olduğunuz Eğitim Programlarının listesinden tekrar izlemek istediğiniz Dersinizin olduğu Eğitim Programını seçin.
   • Ekrana gelen Konu Başlıkları, konulara tıkladığınızda yapılan derslerin adlarını görebilirsiniz.
   • İzlemek istediğiniz dersi seçin ve Video kaydını izleyin.
   • Canlı Derslerde kullanılan Sunum, Soru vb. içerikler telif hakları nedeniyle bazı Canlı ve Video Dersler dışında paylaşılmamaktadır.

Video Dersler

   • Çağrı Merkezini 444 5 835 arayarak teknik destek alabilirsiniz.
   • Çağrı Merkezini 444 5 835 arayarak teknik destek alabilirsiniz.
   • Video Dersleri Bilgisayar veya Mobil Cihazlar aracılığı ile herhangi bir ek uygulama yüklemeden izleyebilirsiniz.
   • Video Dersi akıcı bir şekilde izlemek için İnternet Bağlantı hızının en az 2 MBit olmalıdır.
   • 40 dakikalık bir Video Ders ise ortalama 300-500 MB kota doldurmaktadır.
   • Giriş Yap linkinden Tekuzem.com adresine Kullanıcı Adı ve Şifre bilgilerinizle giriş yapın.
   • Hesabım sayfasındaki sol menüden Video Derslerim linkine tıklayın.
   • Kayıtlı olduğunuz Eğitim Programlarının listesinden tekrar izlemek istediğiniz Dersinizin olduğu Eğitim Programını seçin.
   • Ekrana gelen Konu Başlıkları, konulara tıkladığınızda yapılan derslerin adlarını görebilirsiniz.
   • İzlemek istediğiniz dersi seçin ve Video kaydını izleyin.
   • Video Derslerin Son Kullanım Tarihi kayıt olduğunuz sınav türünün ÖSYM tarafından belirlenen sınav tarihidir.

Teknik Destek

   • Tekuzem eğitimlerinden faydalanmak için herhangi bir ek kuruluma veya cihaza gerek yoktur.
   • Ancak daha kaliteli eğitim deneyimi elde etmek için ÜCRETSİZ olan ve sadece 1 kez bilgisayarınıza yüklenmesi yeterli olan Adobe Connect eklentisini cihazınıza yüklemenizi tavsiye ederiz.
   • Her türlü teknik problem karşısında sistem yöneticilerimizden 7 gün destek alabilirsiniz.
   • Çağrı Merkezini 444 5 835 arayarak teknik destek alabilirsiniz.

İade Ve İptal İşlemleri

   • Satın aldığınız Canlı Ders ürünü, online olarak teslim aldığınız günden itibaren 7 gün içinde tekuzem.com adresine başvuruda bulunarak aşağıdaki koşullar dahilinde cayma hakkınızı kullanabilirsiniz.
   • Ürün Bedelinin %15’i + (Ürün Bedeli / Toplam Ders Saati) * İşlenilen Ders Saati kadar ücretin iade ya da iptal işlemi yapılamaz. Kalan tutarın iade ya da iptali yapılarak belirtilen hesaba aktarılır.
   • Satın aldığınız Video Ders ürünü için iade ve iptal işlemi yapılmamaktadır.
   • Kampanyalı dönemde kayıt olunan eğitim programlarında iade süreci bulunmamaktadır.